PZP  ťahače,návesy                          Kooperatíva, Union, Allianz

Vypracujeme Vám ponuky pre  povinne zmluvné poistenie – PZP Vášho vozidla od všetkých poisťovní na trhu. K poisteniu získate aj naše profesionálne služby, bezplatnú kvalitnú asistenčnú službu zahrňajúcu napríklad zdarma odťah Vášho auta či jeho opravu v prípade poruchy. K našim službám patrí aj pomoc pri riešení Vašej poistnej udalosti k Vašej spokojnosti.

ÚDAJE PRE VÝPOČET CENY

Údaje o vozidle

Hidden
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Čo znamená PZP:

Povinné zmluvné poistenie  alebo PZP či presnejšie: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa riadi ustanoveniami zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP.

Postup pri dopravnej nehode.
 •     Ak sa stane nehoda so zranením, poskytnite zraneným prvú pomoc a privolajte záchrannú službu.
 •     Následne vyplňte záznam o nehode a bezodkladne oznámte škodu PZP poisťovateľovi vinníka.
 •     Ak sa neviete dohodnúť na priebehu nehody, ak došlo k úrazu alebo ak odhadujete škodu na viac ako cca 4 000 EUR, privolajte políciu.
 •     Ak je Vaše vozidlo nepojazdné volajte Asistenčnú odťahovú službu. Odťahová služba Asistenčnej spoločnosti je väčšinou bezplatná, ak využijete inú odťahovú službu nemusí byť poisťovňou preplatená. V prípade že ste spôsobili škodu z Vašej viny a vznikla škoda na majetku alebo na zdraví tretej osoby máte povinnosť nahlásiť 2 poistné udalosti:
 •  z PZP ( povinne zmluvné poistenie „ zákonná poistka)
 •  z Havarijneho poistenia ( ak ho máte uzatvorené )
 Nahlasovanie poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia
 • Telefonicky uvediete všetky potrebné údaje ako je: Vaša adresa, číslo zmluvy, popis nehody, čas a miesto nehody a miesto kde je možné vozidlo obhliadnuť /ak ho ihneď neviete nehláste ho/
 •     Mailom nájdete na webovej stránke Vašej poisťovne.
 •     Osobne na ktorejkoľvek pobočke Vašej poisťovne

Poisťovňa          Call centrum

Generali             02 38 11 11 17

Kooperativa       0850 111 577

Uniqa                 02 32600100

UNION               0850 111 211

Komunálna        0850 111 566

ČSOB                  0850 111 303

ALLIANZ             0800 122 222

WUSTENROT     02/33 06 88 05

GROUPAMA      0850 211 411

AXA                   02 29292929

Obhliadka vozidla:
 •  Po nahlásení poistnej udalosti musí byt vozidlo obhliadnuté technikom poisťovne ešte pred opravou.
 •     Ak je vozidlo pojazdné môžete dať vozidlo obhliadnuť na obhliadkových miestach poisťovne..
 •     Ak je nepojazdné pri nahlasovaní škody uvediete miesto kde je možné vozidlo obhliadnuť.
Kategórie motorových vozidiel podliehajúcich poisteniu pzp:
 • A – Motocykel, moped, skúter, trojkolka, štvorkolka motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
 • B  – osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou     nad 400 kg,
 • C – obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg
 • D – sanitný automobil, sanitka
 • E – automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany
 • F – ťahač návesov
 • G – ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s EČV s celkovou hmotnosťou do 12t a nad 12t
 • H – poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevoz včelstiev s EČV, pojazdný pracovný stroj bez EČV, pojazdný pracovný stroj s prideleným zvláštnym EČV obsahujúcim písm. „Z“ alebo vysokozdvižný vozík
 • I – motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo traktor, ktorému sa evidenčné číslo nepriraďuje, motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce s prideleným zvláštnym EČV obsahujúcim písm. „C“
 • J – autobus určený na prevádzku iba v mestskej hromadnej doprave a Trolejbus
 • K – ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou do 5t a nad 5t
 • L – prípojné vozidlo
Výluky z poistenia zodpovednosti PZP
 • Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:
 • a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti,
 • vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti,
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom, s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby okrem osôb podľa písm. a) a b) tohto bodu v čase, keď k dopravnej nehode došlo, na sebe alebo pri sebe,
 • ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi (napr. OZ, zákonom o náhrade za bolesťa o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v platnom znení) alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody,alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovateľ nebol jedným z týchto účastníkov,
 • vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na vozidlách pri nich použitých s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
 • vzniknutú uhradením nákladov na zdravotnú starostlivosť, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla:
 • ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
 • vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená,
 • spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou,
 • ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
 • vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
 • vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo udalosťou.
 • Poistenie zodpovednosti sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu: vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, so vzburou, s povstaním alebo s inými hromadnými násilnými nepokojmi, so štrajkom, s výlukou, teroristickými aktmi (t. j. násilnými činmi motivovanými politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) alebo so zásahom úradnej alebo štátnej moci,
Územná platnosť PZP

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky alebo členského štátu Systému zelenej karty, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzatvorila dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla a ktorý je vyznačený na zelenej karte vydanej poisťovateľom k poistenému vozidlu.

Naším cieľom je poskytnúť Vám najjednoduchší, najrýchlejší a zároveň najlacnejší spôsob uzatvorenia pzp poistenia. PZP poistenie si môžete vybrať sami z ponúkaných poisťovní. Máte možnosť poistiť si Vaše auto okamžite cez online poistenie alebo si nechať vypracovať ponuky od nás. Po vypísaní a odoslaní formuláru Vám vypracujeme ponuky povinne zmluvného poistenia všetkých poisťovní.

Prepoistenie PZP

Ak ste sa rozhodli Vašu PZP prepoistiť. alebo prepracovať je  to jednoduchý proces kde musia byť splnené povinnosti v zmysle zákona a VPP. Poistnú zmluvu musíte vypovedať minimálne 6 týždňov pred výročným dňom Vášho poistného obdobia. na našej stránke v rubrike tlačivá si môžete stiahnuť tlačivo na výpoveď poistnej zmluvy, ktoré po doplnení údajov môžete zaslať na svoju poisťovňu.

Navýšenie ceny poistného

S navýšením poistného sa stretávajú najmä prepravcovia, ktorý používajú ťahače a návesy. Vypracujeme Vám ponuku poistenia návesov a ťahačov PZP  s najvýhodnejšou cenou.