Havarijné poistenie online                                    ALLIANZ, GENERALI

Online havarijne poistenie okamžitou platnosťou. uzatvorte si online havarijne poistenie s kompletným krytím na území Európy získate naše profesionálne služby a aj bezplatné kvalitné asistenčné služby. Porovnajte si ceny na online havarijne poistenie. K našim službám patrí aj pomoc pri riešení Vašej poistnej udalosti k Vašej spokojnosti.

viac o havarijnom poistení

Online havarijne poistenie aut či už jednotlivo alebo hromadné tzv “ flotilové poistenie“ podlieha poistným podmienkam jednotlivých poisťovní. Mate možnosť vyberať si rôzne balíčky krytia ako napríklad územnú platnosť Európa alebo SR+ČR. Ďalej si môžete dojednať poistnú zmluvu s krytím krádeže vozidla alebo bez nej. Tiež je voliteľná výška spoluúčasti.

Havarijne poistenie môže zahŕňať aj tieto pripoistenia:
 • zvláštna výbavu vozidla
 • poistenie skiel / čelné sklo ale aj ostatné sklá na vozidle /
 • poistenie batožiny
 • poistenie úrazu dopravovaných osôb vo vozidle
 • poistenie náhradného vozidla
 • poistenie finančnej straty tzv: GAP poistenie
 • pripoistenie nadštandartných asistenčných služieb
Prečítajte si viac o havarijnom poistení o podmienkach a povinnostiach:
Poistná udalosť, škodová udalosť:
 1. Za škodovú udalosť sa považuje vznik škody na predmete poistenia.
 2. Za poistnú udalosť sa považuje škodová udalosť, ktorá nastala počas doby trvania poistenia a s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť plnenie podľa VPP a poistnej zmluvy.
Postup pri dopravnej nehode.
 • Ak sa stane nehoda so zranením, poskytnite zraneným prvú pomoc a privolajte záchrannú službu.
 • Následne vyplňte záznam o nehode a bezodkladne oznámte škodu PZP poisťovateľovi vinníka.
 • Ak sa neviete dohodnúť na priebehu nehody, ak došlo k úrazu alebo ak odhadujete škodu na viac ako cca 4 000 EUR, privolajte políciu.
 • Ak je Vaše vozidlo nepojazdné volajte Asistenčnú odťahovú službu. Odťahová služba Asistenčnej spoločnosti je väčšinou bezplatná, ak využijete inú odťahovú službu nemusí byť poisťovňou preplatená.
 • V prípade že ste spôsobili škodu z Vašej viny a vznikla škoda na majetku alebo na zdraví tretej osoby máte povinnosť nahlásiť 2 poistné udalosti:
 • z PZP ( povinne zmluvne poistenie „ zákonná poistka)
 • z Havarijneho poistenia ( ak ho máte uzatvorené )
Nahlasovanie poistnej udalosti
 • Telefonicky uvediete všetky potrebné údaje ako je: Vaša adresa, číslo zmluvy, popis nehody, čas a miesto nehody a miesto kde je možné vozidlo obhliadnuť
 • Mailom nájdete na webovej stránke Vašej poisťovne.
 • Osobne na ktorejkoľvek pobočke Vašej poisťovne
                Poisťovňa Hlásenie PU
Generali 02 38 11 11 17
Kooperativa    0850 111 577
Uniqa    02 32 600 100
UNION 0850 111 211
Komunálna 0850 111 566
ČSOB 0850 111 303
ALLIANZ 0850 122 222
GROUPAMA 0850 211 411
WUSTENROT 02 330 68 805
AXA 02 292 92 929
Obhliadka vozidla:
 • Po nahlásení poistnej udalosti musí byt vozidlo obhliadnuté technikom poisťovne ešte pred opravou.
 • Ak je vozidlo pojazdné môžete dať vozidlo obhliadnuť na obhliadkových miestach poisťovne..
 • Ak je nepojazdné pri nahlasovaní škody uvediete miesto kde je možné vozidlo obhliadnuť.
Oprava vozidla a fakturácia za opravu.

Platbu za  opravu vozidla nie je potrebne uhrádzať ale môžete si ju nechať preplatiť poisťovňou formou „krycieho listu“, ktorý buď zašle poisťovni autoservis alebo vy, pripadne ju môžete posielať na náš uvedený e-mail.

Zánik poistenia

Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných právnych predpisoch poistenie zaniká:

 • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
 • výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
 • zánikom predmetu poistenia, napr. jeho likvidáciou,úplným zničením (totálna škoda) alebo krádežou či lúpežou predmetu poistenia, alebo neoprávneným používaním predmetu poistenia, ktorých sa dopustil vypožičiavateľ alebo nájomca vozidla.
 • zánikom poistníka – právnickej osoby alebo zánikom oprávnenia poistníka – fyzickej osoby na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov,
 • zmenou v osobe vlastníka predmetu poistenia; uvedené sa nevzťahuje na nadobudnutie vlastníckeho práva k vozidlu po uplynutí doby nájmu (lízingu) vozidla,
 • písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne,
 •  písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac; jej uplynutím poistenie zanikne,
 •  písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 1 mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-
 • V prípade právnickej osoby, ak nastalo jej zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie, prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poistného vzťahu na nástupnícku spoločnosť, ak nie je dojednané inak.
 • Ak je v poistnej zmluve dojednané poistné krytie finančnej straty, toto riziko automaticky zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané v poistnej zmluve, pričom ostatné riziká dojednané v poistnej zmluve ostávajú naďalej v platnosti v zmysle podmienok poistnej zmluvy.
 • V prípade, ak sa zistia odlišné údaje o vlastníkovi alebo držiteľovi poisteného vozidla uvedené v dokladoch o evidencii vozidla a v poistnej zmluve, bude zistený rozdiel považovaný za vedomé porušenie povinností uvedených v ustanoveniach § 793 OZ a poisťovateľ má právo odstúpiť od poistnej zmluvy podľa § 802 ods. 1. OZ.
Spoluúčasť
 1. Poistenie vozidla sa dojednáva so spoluúčasťou, ak nie je dohodnuté inak.
 2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na záväzku, ktorý vyplýva poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej udalosti. Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej výšky náhrady škody, na ktorú vznikne poistenému nárok pri poistnej udalosti; do výšky dojednanej spoluúčasti poisťovateľ neposkytne poistné plnenie.
 3. Spoluúčasť je možné v poistnej zmluve stanoviť pevnou sumou, percentom, prípadne ich kombináciou.
 4. Pokiaľ je poisťovateľovi oznámená jedna škodová udalosť, ale z charakteru poškodenia vozidla je zrejmé, že bolo spôsobené viacerými škodovými udalosťami,bude poisťovateľ posudzovať každú z nich ako samostatnú škodovú udalosť. Poisťovateľ je oprávnený pri výplate poistného plnenia odpočítať spoluúčasť v prípade každej jednotlivej poistnej udalosti.
Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia majetku či zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme ceny poistenia CMR a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplívajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť. Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napriklad vedenie účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.