PZP Online                                                              najvýhodnejšia cena PZP

PZP Online poistenie s okamžitou platnosťou od všetkých poisťovní. Uzatvorte si najvýhodnejšie PZP online pre Vaše vozidlo. Porovnanie cien poistenia PZP. Uzatvorte si v pohodlí najvýhodnejšie PZP online povinné zmluvné poistenie  za pár minút a bezpečne s porovnaním cien všetkých poisťovní  K PZP Vám ponúkame aj pripoistenie živelných škôd, poistenie čelného skla. K poisteniu PZP online získate aj naše profesionálne služby a aj pomoc pri riešení Vašej poistnej udalosti k Vašej spokojnosti.

Povinné zmluvné poistenie: PZP Onlline

PZP  online či presnejšie: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa riadi ustanoveniami zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP.

Naším cieľom je poskytnúť Vám najjednoduchší spôsob uzatvorenia pzp online poistenia. PZP online poistenie si môžete vybrať sami z ponúkaných poisťovní. Máte možnosť poistiť  si Vaše auto okamžite cez online poistenie alebo si nechať vypracovať ponuky od nás. Po vypísaní a odoslaní formuláru Vám vypracujeme ponuky povinne zmluvného poistenia všetkých poisťovní. Vy si potom vyberiete, ktoré je pre Vaše auto to najvhodnejšie poistenie.

Naša spoločnosť poskytuje nielen služby  poistenia pzp online ale aj:

 • vypracovanie komplexnej ponuky online poistenia
 • vypracovanie poistnej zmluvy, zabezpečenie dokumentácie a osobitných podmienok k zmluve
 • analýza poistných zmlúv
 • služby pri likvidácii poistnej udalosti,
 • konzultácie a analýze vhodného poistenia.
 • nahlasujeme poistné udalosti,
 • sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku
 • riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia.
Nahlasovanie poistnej udalosti
 1. Telefonicky uvediete všetky potrebné údaje ako je: Vaša adresa, číslo zmluvy, popis nehody, čas a miesto nehody a miesto kde je možné vozidlo obhliadnuť /ak ho ihneď neviete nehláste ho/
 2. Mailom nájdete na webovej stránke Vašej poisťovne.
 3. Osobne na ktorejkoľvek pobočke Vašej poisťovne
Poisťovňa Call centrum
Generali 02 38 11 11 17
Kooperativa    0850 111 577
Uniqa    02 32600100
UNION  0850 111 211
Komunálna 0850 111 566
ČSOB 0850 111 303
ALLIANZ 0800 122 222
WUSTENROT 02/33 06 88 05
GROUPAMA 0850 211 411
AXA 02 29292929
Povinné zmluvné poistenie

PZP online sa riadi ustanoveniami zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len Zákona“) a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, všeobecne záväznými právnymi predpismi, Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP a príslušnými osobitnými poistnými podmienkami.

V súlade so zákonom o PZP sa PZP online vzťahuje na poškodeným uplatnené preukázané nároky na náhradu:

 1. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 2. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 3. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov (v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona 381/2001,
 4. ušlého zisku.

Ďalej má poistený právo, aby zaňho poisťovateľ nahradil príslušným subjektom podľa osobitných právnych predpisov uplatnené, preukázané a vyplatené náklady na zdravotnú starostlivosť, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak je poistený povinný nahradiť ich týmto subjektom (ďalej len ostatné náklady).

PZP online je možné u poisťovateľa v zmysle VPP PZP online dojednať len pre samostatné nekoľajové motorové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla v Slovenskej republike, technické osvedčenie vozidla v SR alebo obdobný preukaz vydaný v SR a ktoré podlieha evidencii vozidiel v SR alebo ktoré nepodlieha povinnej evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo na území SR.

Definícia pojmov v PZP online

Hraničné poistenie – Je to forma poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a je potrebné ho uzavrieť pred vstupom do krajiny, ktorá nie je členom systému zelenej karty. Poistenie sa uzaviera priamo na hraničnom priechode do danej krajiny.

Prevádzka vozidla sa rozumie predovšetkým doba chodu jeho motora, jeho jazda a manipulácia s motorovým vozidlom. Prevádzkou motorového vozidla sú aj úkony vykonávané bezprostredne pred jazdou, bezprostredne po jej skončení a úkony potrebné na údržbu motorového vozidla.

Slovenská kancelária poisťovateľov je organizácie zriadená na základe Zákona jej členmi sú poisťovatelia, ktorí majú oprávnenie vykonávať PZP. SKP spravuje garančný fond, vykonáva hraničné poistenie, vedie register PZP online, zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách a pod.

Zelená karta je medzinárodná karta automobilového poistenia vydaná poisťovateľom.

Zánikom motorového vozidla sa na účely poistenia zodpovednosti rozumie trvalý zánik motorového vozidla najmä z dôvodu jeho neopraviteľného poškodenia alebo neschválenia technickej spôsobilosti pre jeho prevádzku alebo vek.

Územná platnosť poistenia PZP online:

PZP online platí na území SR a na území členských štátov uvedených na zelenej karte. Formu a obsah zelenej karty stanovuje SKP.

Územný rozsah platnosti môže byť obmedzený na základe vzájomnej dohody členských kancelárií poisťovateľov, t. j. môže byť dohoda s niektorou kanceláriou pozastavená. Neplatnosť zelenej karty na území týchto štátov je označená prečiarknutím medzinárodnej poznávacej značky príslušného štátu na zelenej karte.

V prípade zmeny v územnom rozsahu poistenia, ktorá nie je uvedená na zelenej karte vyššie uvedeným spôsobom, je o tejto skutočnosti verejnosť informovaná prostredníctvom verejných oznamovacích prostriedkov v dostatočne dlhom časovom predstihu. Ak dôjde ku škodovej udalosti na území ktoréhokoľvek z vymenovaných štátov, je poistením krytá bez ohľadu na to, kde k nej došlo. Ak je dojednané platné poistenie, tak je v prípade škodovej udalosti povinnosťou poisťovateľa nahradiť škodu aj vtedy, ak k nej došlo na ktoromkoľvek inom mieste než na diaľnici, ceste, miestnej či verejne prístupnej účelovej komunikácii.

Zelená karta vydaná s nepreškrtnutým označením „SRB“ je platná pre územie kontrolované vládou Srbskej republiky.  Pre územie Kosova zelená karta neplatí a je potrebné uzatvoriť hraničné poistenie. Aktuálne informácie o členských krajinách systému zelenej karty sú zverejnené na webovej stránke SKP www.skp.sk.

Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia majetku či zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme ceny poistenia CMR a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP online  si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplívajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť. Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napriklad vedenie účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.