Poistenie zodpovednosti za škodu účtovníkov                    Allianz, Generali

Vypracujeme Vám ponuky poistenia zodpovednosti za škodu účtovníkov a audítorov zo všetkých poisťovní na trhu. Uzatvárame všetky typy poistenia profesnej zodpovednosti za škody voči tretím osobám ako poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov a inžinierov činných vo výstavbe, geodetov, lekárov a poistenie zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia.  Na výpočet ponuky nám prosím vypíšte formulár.

UPOZORNENIE:  Ponuky na poistenie zodpovednosti účtovníkov Vám budeme zasielať na mail uvedený vo formulári, preto Vás prosíme o jeho kontrolovanie.

ÚDAJE PRE VÝPOČET CENY

v prípade že s činnosťou začínate uveďte predpokladaný obrat
Škody za posledné 3 roky:*
Územný rozsah:*
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Poistenie zodpovednosti za škodu účtovníkov:

Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám spôsobenú činnosťou poisteného, sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“), týmito Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného. Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu sa dojednáva pre krytie škôd spôsobených tretím osobám a tým chráni samotnú spoločnosť, ktorá ho má dojednané.

V prípade vznesenia nároku treťou osobou poskytne poistenie finančné zdroje na odškodnenie poškodenej osoby, naopak bez tohto poistenia by spoločnosť bola nútená vyplatiť náhradu škody z vlastných finančných zdrojov. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je Vaša spoločnosť právne zodpovedná. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škody sa uzatvára pre viazané činnosti podnikania, ktoré sú potrebné uzatvoriť v zmysle zákona ako povinné poistenie alebo je viazané špeciálnou činnosťou podnikateľského subjektu. Medzi tieto činnosti patria:

 • poistenie zodpovednosti za škody účtovníkov,
 • poistenie zodpovednosti za škody audítorov,
 • poistenie zodpovednosti za škody daňových poradcov,
 • poistenie zodpovednosti za škody advokátov, poistenie zodpovednosti za škody inžinierov činných vo výstavbe,
 • poistenie zodpovednosti za škody architektov,
 • poistenie zodpovednosti za škody geodetov,
 • poistenie zodpovednosti za škody zdravotníckeho zariadenia a zdravotnej starostlivosti,
 • poistenie zodpovednosti za škody lekárov,
 •  poistenie zodpovednosti za škody lodí a plavidiel,
 • poistenie zodpovednosti za škody spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií IT,
 • poistenie zodpovednosti za škody veterinárnej ambulancie.

Poistná hodnota, poistná suma:

Poistná suma zodpovednosti za škody účtovníkov je suma určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie prvého rizika.

Poistná sumu v poistení zodpovednosti za škody účtovníkov si určuje klient sám ako hodnotu predpokladanej výšky poistnej škody. Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škody účtovníkov je 15 000€

Spoluúčasť:

Spoluúčasť pri poistení zodpovednosti za škody je suma ,ktorou sa poistený spolupodiela pri poistnom plnení. v praxi to znamená, že dohodnutá výška spoluúčasti bude odrátaná z celkového plnenia poistnej udalosti. Výška spoluúčasti je voliteľná poisteným od 50,-€.

S kým uzatvárame poistenie zodpovednosti za škody:

Poistenie profesnej zodpovednosti  Vám uzatvoríme v zmysle Vašich preferencií a požiadaviek v týchto poisťovniach: Generali poisťovňa, Allianz- Slovenská poisťovňa, Union poisťovňa, ČSOB poisťovňa, Uniqa,

Výhody a benefity :

Vypracujeme Vám komplexné ponuky poistenia zodpovednosti za škody podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Porovnáme ceny poistenia a odborne poradíme s ich výberom. prekonzultujeme Vaše potreby a nastavíme najvhodnejšie poistné riziká.  Prostredníctvom našej stránky si uzatvoríte online poistenie majetku podnikateľov bez potreby osobnej návštevy poisťovní. Uzatvorením poistnej zmluvy však naše služby nekončia, počas celého trvania poistenia Vám zdarma:

 • nahlasujeme poistné udalosti za klienta – správne a včasné nahlásenie poistnej udalosti má vážny vplyv na celkové plnenie
 • v zastúpení klienta riešime poistné udalosti do ich vybavenia
 • okamžite zabezpečujeme všetky administratívne úkony súvisiace s poistnou zmluvou, ako sú napríklad zasielanie predpisov k úhradám či upomienok, zmeny na zmluvách alebo korešpondencie

Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia  zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme ceny poistenia CMR a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle .

Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplívajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť.

Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napriklad poistenie zodpovednosti účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Vypracujeme Vám:

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti.