Poistenie elektroniky

Poistenie elektronických zariadení pre podnikateľov a právnické osoby. Poistenie elektroniky s krytím proti všetkým rizikám – od základného krytia ako živel, krádež, vandalizmus sa kryjú škody ako poškodenie pri preprave, skrat, prepätie, indukcia atď. Vypracujeme Vám ponuky poistenia všetkých poisťovní na trhu. Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári.

UPOZORNENIE:  Ponuky Vám budeme zasielať na mail uvedený vo formulári, preto Vás prosíme o jeho kontrolovanie.

ÚDAJE PRE VÝPOČET CENY

Poistenie elektroniky je tzv poistenie proti všetkým rizikám. Poistenie elektronických zariadení sa dojednáva pre nové zariadenia a tiež pre elektronické prístroje staršie v prevádzkyschopnom stave. Najlacnejšie poistenie elektroniky Vám ponúkame prostredníctvom našej stránky www.onlinepoistenie.com, vypracovaním ponuky všetkých poisťovní na trhu podľa Vašich požiadaviek.

Poistná hodnota, poistná suma:

Poistná hodnota je hodnota poistenej veci rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. Poistná suma je suma určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie prvého rizika.

Spoluúčasť:

Spoluúčasť pri poistení elektroniky je suma ,ktorou sa poistený spolupodiela pri poistnom plnení. v praxi to znamená, že dohodnutá výška spoluúčasti bude odrátaná z celkového plnenia poistnej udalosti. Výška spoluúčasti je voliteľná poisteným od 30,-€.

Výhody a benefity :

Vypracujeme Vám komplexné ponuky poistenia majetku podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Porovnáme ceny poistenia a odborne poradíme s ich výberom. prekonzultujeme Vaše potreby a nastavíme najvhodnejšie poistné riziká.  Prostredníctvom našej stránky si uzatvoríte online poistenie majetku podnikateľov bez potreby osobnej návštevy poisťovní. Uzatvorením poistnej zmluvy však naše služby nekončia, počas celého trvania poistenia Vám zdarma:

 • nahlasujeme poistné udalosti za klienta – správne a včasné nahlásenie poistnej udalosti má vážny vplyv na celkové plnenie
 • v zastúpení klienta riešime poistné udalosti do ich vybavenia
 • okamžite zabezpečujeme všetky administratívne úkony súvisiace s poistnou zmluvou, ako sú napríklad zasielanie predpisov k úhradám či upomienok, zmeny na zmluvách alebo korešpondencie

 

Prečítajte si viac o poistení elektroniky:

Predmet poistenia elektroniky

Poistenie sa vzťahuje iba na také veci a ich príslušenstvo, ktoré boli pri  dojednávaní  poistenia  v  prevádzkyschopnom  stave a  ktoré sú  aj s  poistnou sumou v poistnej zmluve menovite uvedené. Poistený  má  právo  na  poistné  plnenie,  ak nie je dohodnuté inak, len v prípade, ak došlo k poistnej   udalosti   na  mieste uvedenom v poistnej zmluve  ako  miesto  poistenia.  Pokiaľ škoda  na  poistenej  veci  nastala  mimo  miesta poistenia,  poistenému  vzniká  právo na poistné plnenie  iba vtedy, ak   bola   poistená vec premiestnená  z  miesta  poistenia z dôvodov vzniknutej  alebo bezprostredne hroziacej poistnej udalosti.

Rozsah poistenia elektroniky

Poistenie elektronických zariadení sa dojednáva  pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle a nieje ďalej vylúčená. Právo na poistné  plnenie poistenému  vzniká, ak dôjde k poistnej udalosti poškodením alebo zničením poistenej veci najmä z týchto príčin:

 • požiarom, likvidáciou požiaru, výbuchom, priamym úderom blesku, nárazom alebo zrútením lietadla, jeho časti alebo jeho nákladu;
 • záplavou, povodňou,  plávajúcim ľadom, víchricou, krupobitím, zosuvom pôdy, zrútením skál  alebo  zeminy,  zosuvom  alebo  zrútením lavín, tiažou snehu alebo námrazy;
 • pádom poistenej veci, nárazom;
 • pádom stromov, stožiarov a iných predmetov;
 • vodou vytekajúcou z vodovodných zariadení;
 • neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, úmyselným poškodením, nešikovnosťou, nepozornosťou, nedbalosťou
 • chybou konštrukcie, vadou materiálu alebo výrobnou vadou poistenej veci;
 • skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, chybou izolácie, korónou,   mechanickým  namáhaním spôsobeným  elektrickým  prúdom, indukčným účinkom blesku.

Poistenie  sa  dojednáva  iba  pre  taký  prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci, ktoré obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť tejto veci .Poistenému vzniká   právo na poistné plnenie aj v prípade, ak bola poistená vec alebo jej časť stratená v príčinnej súvislosti s udalosťou, za ktorú vzniklo poistenému právo na poistné plnenie.

Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexné ponuky poistenia elektroniky, majetku či zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme ceny poistenia CMR a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.