Poistenie stavieb –  CAR / EAR                              Allianz, Generali, ČSOB

Poistenie stavieb, stavebného diela, rekonštrukcie a montážneho diela pre podnikateľov a stavebné spoločnosti a investorov poistením CAR/EAR. Poistite si Vaše stavebné dielo voči živelným rizikám, krádež stavebného materiálu alebo náradia či vandalizmu. Vypracujeme Vám ponuky poistenia všetkých poisťovní na trhu.    Vaše požiadavky nám prosím čo najpodrobnejšie vypíšte vo formulári.

UPOZORNENIE:  Ponuky Vám budeme zasielať na mail uvedený vo formulári, preto Vás prosíme o jeho kontrolovanie.

ÚDAJE PRE VÝPOČET CENY

Škody za posledné 3 roky:*
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Poistenie stavieb, presný názov Stavebno montážne poistenie CAR EAR je poistenie určené pre stavebníkov, stavebné spoločnosti a investorov stavebného diela. Poistenie zahŕňa krytie škôd, ktoré môžu hroziť pri budovaní stavby alebo jej rekonštrukcie či už sú to rizika živelné alebo riziko krádeže stavebného materiálu, vandalizmu, nepredvídaného a náhleho poškodenia alebo zničenia poistenej veci pri stavebných a montážnych prácach alebo v priamej súvislosti s nimi.

Poistná hodnota, poistná suma:

Poistná hodnota je hodnota poistenej veci rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. Poistná suma pre poistenie stavieb je suma určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie prvého rizika.

Spoluúčasť:

Spoluúčasť pri poistení stavieb je suma ,ktorou sa poistený spolupodiela pri poistnom plnení. v praxi to znamená, že dohodnutá výška spoluúčasti bude odrátaná z celkového plnenia poistnej udalosti. Výška spoluúčasti je voliteľná poisteným od 100,-€.

Výhody a benefity :

Vypracujeme Vám komplexné ponuky pre poistenie stavieb podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Porovnáme ceny poistenia a odborne poradíme s ich výberom. prekonzultujeme Vaše potreby a nastavíme najvhodnejšie poistné riziká. Prostredníctvom našej stránky si uzatvoríte online poistenie stavieb podnikateľov bez potreby osobnej návštevy poisťovní. Uzatvorením poistnej zmluvy však naše služby nekončia, počas celého trvania poistenia Vám zdarma:

 • nahlasujeme poistné udalosti za klienta – správne a včasné nahlásenie poistnej udalosti má vážny vplyv na celkové plnenie
 • v zastúpení klienta riešime poistné udalosti do ich vybavenia
 • okamžite zabezpečujeme všetky administratívne úkony súvisiace s poistnou zmluvou, ako sú napríklad zasielanie predpisov k úhradám či upomienok, zmeny na zmluvách alebo korešpondencie

Krytie rizík pre poistenie stavieb :

Stavebno montážne poistenie sa z pravidla dojednáva pred zahájením výstavby alebo rekonštrukcie stavebného alebo montážneho diela. Do poistenia je však možné vstúpiť aj počas započatia stavebných prác. Jednotlivé poisťovne majú určené vlastné kritéria ale zväčša sa dá poistenie dojednať do 30% rozostavanosti diela. Súčasťou poistenia stavieb sú:

 • živelné poistenie stavieb
 • poistenie krádeže
 • poškodenie pádom alebo nárazom poistenej veci na pevnú prekážku
 •  neodborným zaobchádzaním
 • škody spôsobené nesprávnou obsluhou a nedbanlivosťou pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii stavby
 • škody spôsobené vnútro staveniskovou dopravou,
 • poistenie existujúcich konštrukcií stavby
 • poistenie zodpovednosti za škody
 • krížová zodpovednosť za škody

Čo ponúkame:

Na našej stránke www.onlinepoistenie.com si  pri vypisovaní formulára nezabudnite doplniť zvláštne požiadavky kde nám vypíšte čo najkonkrétnejší opis požadovaného poistenia stavebno montážneho poistenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia stavieb či poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.