Online  havarijné poistenie

Okamžite uzatvorenie havarijného poistenia. Spolu s kompletným poistením na území Európy voči: havárii vozidla, živelným rizikám, vandalizmu a krádeži vozidla alebo jeho výbavy získate profesionálne služby, bezplatné kvalitné asistenčné služby, ale najmä každodennú pohodu na cestách a pokojný spánok. K našim službám patrí aj pomoc pri riešení Vašej poistnej udalosti k Vašej spokojnosti.

Online havarijne poistenie

Naším cieľom je poskytnúť Vám najjednoduchší spôsob uzatvoriť si online havarijne poistenie , Kasko poistenie si môžete vybrať sami z ponúkaných poisťovní. Máte možnosť poistiť  si Vaše auto okamžite cez online poistenie alebo si nechať vypracovať ponuky od nás. Po vypísaní a odoslaní formuláru Vám vypracujeme ponuky online havaríjneho poistenia všetkých poisťovní. Vy si potom vyberiete, ktoré je pre Vaše auto to najvhodnejšie.

Naša spoločnosť poskytuje nielen služby online havarijneho poistenia ale aj:

 • vypracovanie komplexnej ponuky online poistenia majetku
 • vypracovanie poistnej zmluvy, zabezpečenie dokumentácie a osobitných podmienok k zmluve
 • analýza poistných zmlúv
 • služby pri likvidácii poistnej udalosti,
 • konzultácie a analýze vhodného poistenia.
 • nahlasujeme poistné udalosti,
 • sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku
 • riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia.

Prečítajte si viac o online havarijnom poistení o podmienkach a povinnostiach: V tejto sekcii sa dozviete viac o online havarijnom poistení Vášho automobilu alebo tiež nazývané Kasko poistenie. Online havarijne poistenie aut či už jednotlivo alebo hromadné tzv “ flotilové havarijne poistenie“ podlieha poistným podmienkam jednotlivých poisťovní. Mate možnosť vyberať si rôzne balíčky krytia ako napríklad územnú platnosť Európa alebo SR+ČR. Ďalej si môžete dojednať poistnú zmluvu s krytím krádeže vozidla alebo bez nej. Tiež je voliteľná výška spoluúčasti.

Online havarijne poistenie pripoistenia
 • poistenie skiel / čelné sklo ale aj ostatné sklá na vozidle /
 • poistenie batožiny
 • poistenie úrazu dopravovaných osôb vo vozidle
 • poistenie náhradného vozidla
 • poistenie finančnej straty tzv: GAP poistenie
 • pripoistenie nadštandartných asistenčných služieb
Rozsah havarijneho poistenia
 • Online havarijne poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla následkom náhodnej a nepredvídateľnej havárie, ktorá nie je ďalej v poistnej zmluve vylúčená.
 • Ak bolo dojednané havarijne poistenie podľa ods. 1. tohto článku, je možné v poistnej zmluve dojednať rozšírený rozsah poistného krytia pre nasledujúce prípady poškodenia alebo zničenia vozidla následkom náhodnej a nepredvídateľnej udalosti, ktorá nie je ďalej v poistnej zmluve vylúčená:
 • poistenie pre prípad živelnej udalosti a vandalizmu,
 • poistenie pre prípad zmocnenia sa vozidla alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním veci,
 • poistenie pre prípad finančnej straty, ku ktorej príde v dôsledku totálnej škody na vozidle alebo jeho zmocnením. Poistnou zmluvou je možné dojednať poistné plnenie s náhradou alebo bez náhrady spoluúčasti z poistenia. Poistenie je možné dojednať pre nové vozidlo s najväčšou celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane (kategória M1 a N1) a zároveň nie je dojednané obmedzenie poistného krytia podľa nasledujúceho odseku pre prípad opravy vozidla v zahraničí (v prípade čiastočnej škody)
Poistná udalosť, škodová udalosť:
 1. Za škodovú udalosť sa považuje vznik škody na predmete poistenia.
 2. Za poistnú udalosť sa považuje škodová udalosť, ktorá nastala počas doby trvania poistenia a s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť plnenie podľa VPP a poistnej zmluvy.
Predmet poistenia
 1. Predmetom online havarijneho poistenia je motorové a/alebo prípojné vozidlo, jeho časti, príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú výbavu vozidla (ďalej len „vozidlo“) v poistnej zmluve s platným osvedčením o evidencii vydaným v Slovenskej republike (ďalej len„SR“) alebo technickým osvedčením vozidla vydaným v SR, alebo technickým preukazom vydaným v SR (ďalej len „TP“), pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak. Na nadštandardnú výbavu vozidla, batožinu alebo veci osobnej potreby, osoby prepravované poisteným vozidlom a náklady za náhradné vozidlo sa poistenie vzťahuje, iba ak to je osobitne dohodnuté v poistnej zmluve.
 2. Predmetom havarijneho poistenia je vozidlo, ktoré bolo v čase uzavretia poistnej zmluvy nepoškodené, v riadnom technickom stave, riadne spôsobilé na prevádzku v zmysle platných právnych predpisov, riadne obhliadnuté poverenou osobou poisťovateľa s vykonaním zápisu a fotodokumentácie pred začiatkom poistenia, ak nerozhodol poisťovateľ inak. Obhliadka vozidla sa nevykonáva v prípade, ak ide o nové vozidlo, pri ktorom je dátum a čas prebratia vozidla zhodný alebo neskorší ako dátum a čas začiatku poistenia uvedený v poistnej zmluve. Predmetom poistenia je tiež detské zadržiavacie zariadenie (ďalej len „detská autosedačka“), nachádzajúce sa v čase poistnej udalosti v poistenom vozidle. Predmetom poistenia nie sú mobilné telefóny, vysielačky, nosiče záznamov akéhokoľvek druhu (zvukové, obrazové, dátové a pod.) a záznamy na nich.
Postup pri dopravnej nehode.
 • Ak sa stane nehoda so zranením, poskytnite zraneným prvú pomoc a privolajte záchrannú službu.
 • Následne vyplňte záznam o nehode a bezodkladne oznámte škodu PZP poisťovateľovi vinníka.
 • Ak sa neviete dohodnúť na priebehu nehody, ak došlo k úrazu alebo ak odhadujete škodu na viac ako cca 4 000 EUR, privolajte políciu.
 • Ak je Vaše vozidlo nepojazdné volajte Asistenčnú odťahovú službu. Odťahová služba Asistenčnej spoločnosti je väčšinou bezplatná, ak využijete inú odťahovú službu nemusí byť poisťovňou preplatená.
 • V prípade že ste spôsobili škodu z Vašej viny a vznikla škoda na majetku alebo na zdraví tretej osoby máte povinnosť nahlásiť 2 poistné udalosti:
 • z PZP ( povinne zmluvne poistenie „ zákonná poistka)
 • z Havarijneho poistenia ( ak ho máte uzatvorené )
Nahlasovanie poistnej udalosti havarijne poistenie
 • Telefonicky uvediete všetky potrebné údaje ako je: Vaša adresa, číslo zmluvy, popis nehody, čas a miesto nehody a miesto kde je možné vozidlo obhliadnuť
 • Mailom nájdete na webovej stránke Vašej poisťovne.
 • Osobne na ktorejkoľvek pobočke Vašej poisťovne
                Poisťovňa Hlásenie PU
Generali 02 38 11 11 17
Kooperativa    0850 111 577
Uniqa    02 32 600 100
UNION 0850 111 211
Komunálna 0850 111 566
ČSOB 0850 111 303
ALLIANZ 0850 122 222
GROUPAMA 0850 211 411
WUSTENROT 02 330 68 805
AXA 02 292 92 929
 Obhliadka vozidla:
 • Po nahlásení poistnej udalosti musí byt vozidlo obhliadnuté technikom poisťovne ešte pred opravou.
 • Ak je vozidlo pojazdné môžete dať vozidlo obhliadnuť na obhliadkových miestach poisťovne..
 • Ak je nepojazdné pri nahlasovaní škody uvediete miesto kde je možné vozidlo obhliadnuť.
Oprava vozidla a fakturácia za opravu.

Platbu za  opravu vozidla nie je potrebne uhrádzať ale môžete si ju nechať preplatiť poisťovňou formou „krycieho listu“, ktorý buď zašle poisťovni autoservis alebo vy, pripadne ju môžete preposielať na náš uvedený e-mail.

Začiatok poistenia, doba trvania online havarijneho poistenia
 1. Začiatok havarijneho poistenia je od 00.00 hodiny dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté, že poistenie sa začína neskôr alebo v okamihu uzavretia poistnej zmluvy. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, že poistenie vzniká v okamihu uzavretia poistnej zmluvy, v takomto prípade musí byť v poistnej zmluve uvedená hodina a minúta začiatku poistenia.
 2. Online havarijne poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Online havarijne poistenie územná platnosť

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ak došlo k poistnej udalosti na geografickom území Európy a na celom území Turecka, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Poistná hodnota, poistná suma
 1. Online havarijne poistenie vozidiel sa dojednáva na novú hodnotu. Nová hodnota je suma, ktorá musí zodpovedať cene nového vozidla toho istého druhu, kvality a výbavy bez obchodných zliav, platnej na území SR v čase kúpy vozidla ako nového.
 2. Poistné sumy doplnkových poistení sú dojednané v poistnej zmluve a stanovené poistníkom na vlastnú zodpovednosť.
 3. Poistnú hodnotu poisťovaného vozidla vyjadruje poistná suma uvedená v poistnej zmluve, pričom poistnú sumu stanovuje poistník na vlastnú zodpovednosť.
 4. V prípade, ak je poistná suma v poistnej zmluve uvedená nižšia ako nová hodnota poisteného vozidla, ide o podpoistenie.
 5. Poistná suma je uvádzaná vždy s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
 6. Poistná suma predstavuje hornú hranicu plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali počas:
 7. a) daného poistného obdobia v prípade poistenia s bežným poistným,
 8. b) doby trvania poistenia v prípade poistenia s jednorazovým poistným.
Spoluúčasť
 1. Havarijne poistenie vozidla sa dojednáva so spoluúčasťou, ak nie je dohodnuté inak.
 2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na záväzku, ktorý vyplýva poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej udalosti. Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej výšky náhrady škody, na ktorú vznikne poistenému nárok pri poistnej udalosti; do výšky dojednanej spoluúčasti poisťovateľ neposkytne poistné plnenie. Spoluúčasť je možné v poistnej zmluve stanoviť pevnou sumou, percentom, prípadne ich kombináciou.
 3. Pokiaľ je poisťovateľovi oznámená jedna škodová udalosť, ale z charakteru poškodenia vozidla je zrejmé, že bolo spôsobené viacerými škodovými udalosťami,bude poisťovateľ posudzovať každú z nich ako samostatnú škodovú udalosť. Poisťovateľ je oprávnený pri výplate poistného plnenia odpočítať spoluúčasť v prípade každej jednotlivej poistnej udalosti.
Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia majetku či zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme ceny poistenia CMR a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplívajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť. Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napriklad vedenie účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.