Poistenie strojov – poistenie lomu strojov

Vypracujeme Vám ponuky poistenia lomu stroja zo všetkých poisťovní na trhu s porovnaním cien poistenia strojov. Poistenie lomu strojov a strojných zariadení je určené pre podnikateľov a podnikateľské subjekty a SHR. Lom stroja zahŕňa všetky riziká tzv. ALL RISK čiže prakticky všetky riziká, ktoré môžu Váš stroj poškodiť.

Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári. Do zvláštnych požiadaviek nám prosím vypíšte čo najkonkrétnejší popis a názov poisťovaného stroja alebo zariadenia.

UPOZORNENIE:  Ponuky na poistenie lomu stroja Vám budeme zasielať na mail uvedený vo formulári, preto Vás prosíme o jeho kontrolovanie.

ÚDAJE PRE VÝPOČET CENY

Pre koho je určené poistenie lomu strojov :

Poistenie strojov je je určené pre podnikateľov, živnostníkov, poľnohospodárov, SHR a ďalšie právnické osoby. Poistenie lomu je možné dojednať na nové stroje a strojné zariadenia ale aj na stroje a strojné zariadenia do max 6 rokov od ich výroby pri vzniku poistenia a dobou poistenia do max 12 rokov od ich dátumu výroby.

Poistenie strojov a strojných zariadení sa často ľudovo nazýva aj poistenie lomu stroja. Jedná sa o technické poistenie čiže zahŕňa prakticky všetky riziká poistenia, ktoré môžu stroj poškodiť buď pri prevádzke zariadenia alebo mimo nej.

Poistná hodnota, poistná suma poistenia lomu strojov:

Hodnota poistenej veci rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. Poistná suma je suma určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie prvého rizika.

Spoluúčasť poistenia lomu strojov :

Spoluúčasť pri poistení lomu strojov je suma ,ktorou sa poistený spolu podiela pri poistnom plnení. v praxi to znamená, že dohodnutá výška spoluúčasti bude odrátaná z celkového plnenia poistnej udalosti. Výška spoluúčasti poistenia lomu je voliteľná poisteným od 50,-€.

Výhody a benefity :

Vypracujeme Vám komplexné ponuky poistenia lomu strojov podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Porovnáme ceny poistenia a odborne poradíme s ich výberom. prekonzultujeme Vaše potreby a nastavíme najvhodnejšie poistné riziká.  Prostredníctvom našej stránky si uzatvoríte online poistenie lomu strojov  bez potreby osobnej návštevy poisťovní.

Uzatvorením poistnej zmluvy však naše služby nekončia, počas celého trvania poistenia Vám zdarma:

 • nahlasujeme poistné udalosti za klienta – správne a včasné nahlásenie poistnej udalosti má vážny vplyv na celkové plnenie
 • v zastúpení klienta riešime poistné udalosti do ich vybavenia
 • okamžite zabezpečujeme všetky administratívne úkony súvisiace s poistnou zmluvou, ako sú napríklad zasielanie predpisov k úhradám či upomienok, zmeny na zmluvách alebo korešpondencie

Rozsah poistenia strojov

Poistenie lomu strojov sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je ďalej vylúčená. Právo na poistné plnenie vzniká, ak dôjde k poistnej udalosti poškodením alebo zničením poistenej veci najmä z týchto príčin:

 • chybou konštrukcie, vadou materiálu alebo výrobnou vadou poistenej veci;
 • pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny či podtlakom;
 • nedostatkom vody v kotle;
 • nevyváženosťou alebo roztrhnutím odstredivou silou;
 • pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu;
 • skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, chybou izolácie, korónou, mechanickým namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom, indukčným účinkom blesku);
 • zlyhaním meracích, regulačných alebo zabezpečovacích zariadení;
 • neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, úmyselným poškodením, nešikovnosťou, nepozornosťou, nedbalosťou;
 • víchricou, mrazom, plávajúcim ľadom.

Pripoistenia pre poistenie lomu stroja

 • Poistenie nákladov na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja.
 • Poistenie nákladov za expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo
  zahraničia.
 • Poistenie ponorných čerpadiel alebo čerpadiel v hlbinných studniach.
 • Poistenie automobilov so špeciálnou nadstavbou.
 • Poistenie špeciálnych poľnohospodárskych strojov.