Online cestovné poistenie

Online cestovné poistenie za najvýhodnejšie ceny s maximálnym krytím. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, poistenie storna  alebo poistenie záchrany to sú niektoré z rizík, ktoré si môžete u nás okamžite poistiť. Porovnávame aktuálne ceny všetkých poisťovní aj porovnaním krytia rizík. Vyberte si poistenie na dovolenku alebo služobnú cestu. Online cestovné poistenie Vám zabezpečí ochranu na celom svete.

Online cestovné poistenie Vašej dovolenky, služobnej cesty alebo celoročné cestovné poistenie pre Vás alebo celú rodinu. Ponúkame Vám prehľad cestovného poistenia zo všetkých poisťovní na Slovensku. Cestovné poistenie, ktoré kryje neočakávané udalosti spojené s cestovaním. Prečítajte si viac o cestovnom poistení..

Poistenie liečebných nákladov:

nevyhnutné neodkladné ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, návšteva chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, doprava detí do vlasti, prevoz do nemocnice alebo do vlasti podľa rozhodnutia lekára, repatriácia v prípade smrti

Asistenčné služby :

nepretržitá pomoc v naliehavých situáciách

Úrazové poistenie :

odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 10% a v prípade smrti úrazom

Poistenie pátrania a záchrany :

(vrátane Horskej služby na Slovensku

Poistenie zodpovednosti za škody :

náhrada škody na majetku alebo zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe

Poistenie batožiny :

náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní, pomoc pri
znovuzískaní cestovných dokladov

Asistenčné služby nadštandard :

pomoc pri zadržaní políciou, zabezpečenie právnej pomoci, preddavok na advokáta/kauciu, okamžitá pomoc pri finančnej núdzi

Poistenie storna:

náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu pri odpočítaní 5% spoluúčasti, poistenie pre prípad prerušenia cesty (zaplatené a nevyužité služby), poistenie nezavineného zmeškania dopravného prostriedku v prípade oneskoreného príchodu na miesto odchodu dopravného prostriedku (uhradené budú preukázané náklady na cestu na iné miesto odchodu a prípadné dodatočné náklady na prenocovanie a stravovanie) a v prípade oneskoreného návratu do vlasti pri návrate (uhradené budú nevyhnutné náklady na prenocovanie, stravu alebo taxík.

Poistenie opustenej domácnosti:

Poistenie vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia poistenej domácnosti a asistenčné služby (technická asistencia, právna asistencia, všeobecné informácie a poradenstvo a zdravotná asistencia).
Poistenie asistencie k vozidlu zahŕňa: Poistenie asistencie k viacstopovému motorovému vozidlu do 3,5t, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je poistený (telefonické informačné služby, technická pomoc, náklady na náhradné ubytovanie alebo náhradnú dopravu, náklady na repatriáciu vozidla, náklady na vyzdvihnutie vozidla).

Územná platnosť cestovného poistenia

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území uvedenom v poistnej zmluve (Európa alebo Svet) s výnimkou Slovenskej republiky a krajín, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlásením varovalo cestovať. Poistenie pátrania a záchrany, Úrazové poistenie a Poistenie batožiny a dokladov platí aj na území Slovenskej republiky. Poistenie liečebných nákladov sa nevzťahuje na územie toho štátu, v ktorom vzniká poistenému povinnosť odvodov na zákonné  zdravotné alebo obdobné poistenie.
Pripoistenie Asistencia – technická pomoc k motorovému vozidlu v zahraničí platí iba na území Európy.

Platnosť poistenia a úhrada poistného

Poistné krytie vznikne prekročením hraníc Slovenskej republiky, najskôr však dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
Poistné krytie končí prechodom štátnej hranice poisteným pri jeho návrate späť na územie Slovenskej republiky, najneskôr však o 24:00 hod. dňa, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia.  Poistné musíte uhradiť tak, aby bolo zaplatené najneskôr v deň začiatku poistenia podľa poistnej zmluvy. V poistení na dobu neurčitú platíte poistné ročne počas celej poistnej doby a so splatnosťou ku dňu začiatku poistného obdobia (k výročiu zmluvy). Spôsob platenia je voliteľný: inkaso z účtu alebo bankový prevod alebo poštová poukážka.

Naším cielom je ponúknuť Vám uzatvoriť si najvýhodnejšie cestovné poistenie podľa Vašich predstáv a potrieb. Na kalkulačke online cestovného poistenia si porovnáte ceny cestovného poistenia a okamžite si môžete uzatvoriť poistnú zmluvu. Poistná zmluva cestovného poistenia je platná Vašou úhradou. Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pre seba alebo celú rodinu ako rodinné poistenie na dovolenku prípadne celoročné cestovné poistenie, ktoré finančne vychádza najlacnejšie. V rámci cestovného poistenia  uzatvárate aj liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škody a iné.

Online poistenie je najrýchlejšia cesta uzatvorenia poistenia a v prípade, že ste si zabudli pre dovolenkou alebo služobnou cestou toto poistenie uzatvoriť môžete si ho pokojne uzatvoriť u nás ako sa hovorí o 5 minút 12.Naša poistná kalkulačka Vám zobrazí  ponuky poisťovní v systéme od najlacnejšie cestovné poistenie až po cestovné poistenie s najvyššou cenou podľa vami zadaných parametrov spolu so zobrazením poistných krytí. Krátkodobé cestovné poistenie lyžovačky alebo krátkodobé cestovné poistenie na dovolenku sa uzatvára na minimálnu dobu od dvoch dní. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia majetku či zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme ceny poistenia CMR a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplívajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť. Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napriklad vedenie účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.