Poistenie prerušenia prevádzky –  poistenie ušlého zisku

Vypracujeme Vám ponuky poistenia prerušenia prevádzky zo všetkých poisťovní na trhu. Poistenie prerušenia prevádzky kryje stratu na zisku a stále náklady po poistnej udalosti.  Vaše požiadavky nám prosím vypíšte do formuláru.

UPOZORNENIE:  Ponuky Vám budeme zasielať na mail uvedený vo formulári, preto Vás prosíme o jeho kontrolovanie.

ÚDAJE PRE VÝPOČET CENY

Škody za posledné 3 roky:*
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Poistenie prerušenia prevádzky je určené pre podnikateľov a podnikateľské subjekty. Poistenie prerušenia prevádzky kryje straty, ktoré nastali po poistnej udalosti a to ušlý zisk a stále náklady ako napríklad nájomné, povinné odvody či platy zamestnancov.

Poistná hodnota, poistná suma:

Poistná hodnota je hodnota poistenej veci rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. Poistná suma je suma určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie prvého rizika.

Spoluúčasť:

Spoluúčasť pri poistení zodpovednosti za škody je suma ,ktorou sa poistený spolupodiela pri poistnom plnení. v praxi to znamená, že dohodnutá výška spoluúčasti bude odrátaná z celkového plnenia poistnej udalosti. Výška spoluúčasti je voliteľná poisteným spravidla sa pri poistení prerušenia prevádzky udáva sumou alebo v dňoch.

Výhody a benefity :

Vypracujeme Vám komplexné ponuky poistenia zodpovednosti za škody podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Porovnáme ceny poistenia a odborne poradíme s ich výberom. prekonzultujeme Vaše potreby a nastavíme najvhodnejšie poistné riziká.  Prostredníctvom našej stránky si uzatvoríte online poistenie majetku podnikateľov bez potreby osobnej návštevy poisťovní. Uzatvorením poistnej zmluvy však naše služby nekončia, počas celého trvania poistenia Vám zdarma:

  • nahlasujeme poistné udalosti za klienta – správne a včasné nahlásenie poistnej udalosti má vážny vplyv na celkové plnenie
  • v zastúpení klienta riešime poistné udalosti do ich vybavenia
  • okamžite zabezpečujeme všetky administratívne úkony súvisiace s poistnou zmluvou, ako sú napríklad zasielanie predpisov k úhradám či upomienok, zmeny na zmluvách alebo korešpondencie

Poistné obdobie :

Poistenie prerušenia prevádzky sa dojednáva na poistné obdobie od vzniku poistnej udalosti až po predpokladané znovuzriadenie prevádzky. Minimálne poistne obdobie je 2 mesiace, maximálne poistné obdobie je 12 mesiacov od vzniku poistnej udalosti.

Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia prerušenia prevádzky zo všetkých poisťovní. Porovnáme  aj ceny poistenia CMR a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplívajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť. Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napriklad vedenie účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.