Poistenie zodpovednosti za škodu                                       Allianz, Generali

Poistenie zodpovednosti za škody podnikateľov a firiem. Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov kryje škody, ktoré spôsobíte výkonom svojej činnosti tretím osobám na zdraví alebo majetku prípadne finančné škody. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody je určené pre všetky druhy podnikania a činnosti. Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári.

UPOZORNENIE:  Ponuky Vám budeme zasielať na mail uvedený vo formulári, preto Vás prosíme o jeho kontrolovanie.

ÚDAJE PRE VÝPOČET CENY

v prípade že s činnosťou začínate uveďte predpokladaný obrat
Škody za posledné 3 roky:*
Územný rozsah:*
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám spôsobenú činnosťou poisteného, sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“), týmito Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného. Poistenie zodpovednosti za škodu sa dojednáva pre krytie škôd spôsobených tretím osobám a tým chráni samotnú spoločnosť, ktorá ho má dojednané.

V prípade vznesenia nároku treťou osobou poskytne postenie finančné zdroje na odškodnenie poškodenej osoby, naopak bez tohto poistenia by spoločnosť bola nútená vyplatiť náhradu škody z vlastných finančných zdrojov. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je Vaša spoločnosť právne zodpovedná.

Poistná hodnota, poistná suma:

Poistná hodnota je hodnota poistenej veci rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. Poistná suma je suma určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie prvého rizika.

Spoluúčasť:

Spoluúčasť pri poistení zodpovednosti za škody je suma ,ktorou sa poistený spolupodiela pri poistnom plnení. v praxi to znamená, že dohodnutá výška spoluúčasti bude odrátaná z celkového plnenia poistnej udalosti. Výška spoluúčasti je voliteľná poisteným od 30,-€.

Výhody a benefity :

Vypracujeme Vám komplexné ponuky poistenia zodpovednosti za škody podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Porovnáme ceny poistenia a odborne poradíme s ich výberom. prekonzultujeme Vaše potreby a nastavíme najvhodnejšie poistné riziká.  Prostredníctvom našej stránky si uzatvoríte online poistenie majetku podnikateľov bez potreby osobnej návštevy poisťovní. Uzatvorením poistnej zmluvy však naše služby nekončia, počas celého trvania poistenia Vám zdarma:

 • nahlasujeme poistné udalosti za klienta – správne a včasné nahlásenie poistnej udalosti má vážny vplyv na celkové plnenie
 • v zastúpení klienta riešime poistné udalosti do ich vybavenia
 • okamžite zabezpečujeme všetky administratívne úkony súvisiace s poistnou zmluvou, ako sú napríklad zasielanie predpisov k úhradám či upomienok, zmeny na zmluvách alebo korešpondencie
Poistením zodpovednosti za škodu sú kryté:
 • škody spôsobené na zdraví a živote tretích osôb
 • škody na majetku tretích osôb
 • následné finančné škody a ušlý zisk tretích osôb

Súčasťou poistenia je aj náhrada nákladov na právnu obhajobu a náklady súdneho konania.

Územný rozsah poistenia zodpovednosti za škodu:

Územný rozsah poistenia zodpovednosti za škody je dojednaný v poistnej zmluve, podľa požiadaviek klienta v rozsahu:

 • územie SR
 • územie EU
 • celý svet
Poistné krytie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám:
 • prevádzkovou činnosťou
 • používaním alebo spotrebou vadného výrobku
 • vadou vykonanej práce po jej odovzdaní, výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť .
Zodpovednosť za škodu vadného výrobku

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom úzko súvisí poistenie stiahnutia vadného výrobku z trhu. Pod stiahnutím poisteného výrobku sa rozumie stiahnutie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov príslušnej krajiny, aby sa predišlo hroziacej škode na zdraví v dôsledku užívania alebo spotreby vadného poisteného výrobku.

Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia  zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme ceny poistenia CMR a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Pre podnikateľov, ktorý využívajú stroje a mechanizmy poisťujeme tzv. Lom stroja, čiže poistenie strojov a strojných zariadení. Jedná sa o all riskové poistenie, ktoré zahŕňa všetky druhy krytia. Poisťujeme obilné kombajny, žacie stroje, nakladače, rýpadlá, banské stroje, CNC sústruhy alebo frezy, UNC stroje atď….

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplívajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť. Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napriklad vedenie účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.