Poistenie majetku podnikateľov                                       Allianz, Generali

Poistenie majetku podnikateľov a firmy. Vypracujeme Vám ponuky pre komplexné poistenie majetku podnikateľov a obchodných spoločností od všetkých poisťovní na trhu s porovnaním cien poistenia.  Poistenie majetku podnikateľov proti živlu, poistenie krádeži či poistenie vandalizmu. Komplexné poistné krytie presne podľa vašich požiadaviek a potrieb. Vaše konkrétne požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári.

UPOZORNENIE:  Ponuky Vám budeme zasielať na mail uvedený vo formulári, preto Vás prosíme o jeho kontrolovanie.

ÚDAJE PRE VÝPOČET CENY

Škody za posledné 3 roky:*
Požadované riziká:*
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Poistenie majetku podnikateľov.

Poistenie majetku podnikateľov a firmy dojednávame pre všetky podnikateľské subjekty s prideleným IČO, obchodné spoločnosti, živnostníkov.  V tomto druhu poistenia majetku podnikateľov si môžete dojednať poistenie voči živelným rizikám a riziku krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím pre celý súbor majetku alebo jednotlivo určené veci.

Poistná hodnota, poistná suma:

Poistná suma majetku podnikateľov je hodnota poistenej veci rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. Táto suma je určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie prvého rizika.

Spoluúčasť:

Spoluúčasť pri poistení majetku podnikateľov je suma ,ktorou sa poistený spolu podiela pri poistnom plnení. v praxi to znamená, že dohodnutá výška spoluúčasti bude odrátaná z celkového plnenia poistnej udalosti. Výška spoluúčasti je voliteľná poisteným od 30,-€.

Výhody a benefity :

Vypracujeme Vám komplexné ponuky poistenia majetku podnikateľov podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Porovnáme ceny poistenia a odborne poradíme s ich výberom. prekonzultujeme Vaše potreby a nastavíme najvhodnejšie poistné riziká.  Prostredníctvom našej stránky si uzatvoríte online poistenie majetku podnikateľov bez potreby osobnej návštevy poisťovní. Uzatvorením poistnej zmluvy však naše služby nekončia, počas celého trvania poistenia Vám zdarma:

 • nahlasujeme poistné udalosti za klienta – správne a včasné nahlásenie poistnej udalosti má vážny vplyv na celkové plnenie
 • v zastúpení klienta riešime poistné udalosti do ich vybavenia
 • okamžite zabezpečujeme všetky administratívne úkony súvisiace s poistnou zmluvou, ako sú napríklad zasielanie predpisov k úhradám či upomienok, zmeny na zmluvách alebo korešpondencie
Rozdelenie a popis poistenia majetku podnikateľov:

Poistenie majetku podnikateľov a firiem sa rozdeľuje na poistenie nehnuteľnosti podnikateľov a poistenie hnuteľného majetku podnikateľov. U poistenia nehnuteľností je možné poisťovať jednotlivé budovy prípadne iné stavby ( domy, polyfunkčné budovy, bytové domy, výrobné haly atď ) ako aj súbor nehnuteľností na jednom alebo viacero miest poistenia. Poistenie hnuteľného majetku podnikateľov sa delí do skupín ako poistenie hnuteľných vecí podnikateľov,  poistenie zásob, poistenie prevzatých vecí a poistenie vecí užívaných. Poistenie hnuteľných veci a poistenie zásob podnikateľov sa z pravidla poisťuje ako súbor tzn. všetky hnuteľné veci vedené v účtovníctve daného subjektu v jednej poistnej sume.

Krytie poistenia majetku podnikateľov :
 • poistenie majetku podnikateľov pre živelné riziká
 • poistenie majetku podnikateľov pre riziko krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
 • poistenie majetku podnikateľov proti vandalizmu
 • poistenie zodpovednosti za škody
 • poistenie prerušenia prevádzky
Rozsah poistenia majetku:

Pre poistenie majetku podnikateľov je možné dojednať poistenie s nasledujúcimi rizikami.

 • záplava,
 • povodeň,
 • víchrica,
 • krupobitie,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín,
 • zosuv alebo zrútenie lavín,
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec,
 • zemetrasenie dosahujúcim aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice (MCS),
 • tiaž snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova.
 • poistenie nájmu
 • poistenie atmosferických zrážok
 • krádež vlámaním
 • vandalizmus
 • voda vytekajúca z vodovodných zariadení
 • poistenie škôd spôsobených hlodavcom
 • poistenie sprejerstva – grafity
 • nepriamy úder blesku
Poistenie nehnuteľnosti:

Poistenie nehnuteľností právnických osôb sa dojednáva pre živelné riziká, pre riziká poškodenia vandalizmom, poškodenia pri krádeži a pre bytové budovy (ďalej len budovy), vrátane všetkých stavebných súčastí a technologických zariadení, (napr. kuchynská linka, krb, vybavenie kotolne, výťahy, čerpadlá, klimatizácia, sprinklery, elektronický zabezpečovací systém a atď.). Pri poistení nehnuteľného majetku podnikateľov je nutné aby táto nehnuteľnosť bola skolaudovaná a riadne udržiavaná. Ďalej je nutné pre prijímanie rizika poistenia majetku aby nehnuteľnosť spĺňala podmienky pre jej využitie čiže aby boli riadne vykonávané všetky revízne kontroly. Poistenie majetku a nehnuteľnosti je možné uzatvoriť aj na cudzí majetok alebo cudziu nehnuteľnosť.

Poistenie majetku – hnuteľné veci a zásoby :

Pre hnuteľné veci sa poistenie majetku je základ poistenie živelné riziká. k tomuto poisteniu je možné pripoistiť riziko krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím alebo vandalizmom. Poistenie hnuteľných vecí je možné dojednať pre samostatne určené veci alebo ako poistenie súboru. Naše služby poistenia súboru hnuteľných vecí zahŕňa všetky hnuteľné veci, ktoré má poisťovaná osoba v majetku firmy vedenom v účtovníctve. Poistenie majetku hnuteľných vecí je možné dojednať aj pre cudzí majetok a to ako poistenie prevzatých vecí : napríklad veci v servise ale ako poistenie užívaných vecí : napr. veci v dlhodobom prenajme.

Predmet poistenia majetku podnikateľov

poistenie majetku podnikateľov sa vzťahuje na veci hnuteľné, ktorých vlastníkom je poistený a ktoré sú jednotlivo uvedené v poistnej zmluve alebo sú neoddeliteľnou súčasťou v poistnej zmluve vymedzeného súboru vecí (ďalej len „poistené veci“).

Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa vzťahuje aj na cudzie veci, ktoré poistený právom užíva alebo ich prevzal od fyzickej alebo právnickej osoby do užívania na základe zmluvného vzťahu,

platné tuzemské i cudzozemské bankovky a mince (ďalej len „peniaze“), ktoré sú zákonnými peniazmi v zmysle príslušných právnych predpisov, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy; vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty,

Zánik poistenia majetku podnikateľov

Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných právnych predpisoch poistenie zaniká:

 • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané;
 • výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím;
 • zánikom predmetu poistenia (napr. jeho likvidáciou, úplným zničením (totálna škoda), krádežou);
 • zánikom oprávnenia poisteného na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov;
 • zmenou v osobe vlastníka predmetu poistenia, ak nie je v týchto VPP  uvedené inak;
 • písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;
 • písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne.
Spracúvanie osobných a iných údajov

Poisťovateľ je prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZOOU“). Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu a informovania v súlade so Zákonom o poisťovníctve v platnom a účinnom znení (ďalej len ako „Zákon o poisťovníctve“),

Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia majetku či zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme aj ceny poistenia CMR  pre dopravcov a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Pre podnikateľov, ktorý využívajú stroje a mechanizmy poisťujeme tzv. Lom stroja, čiže poistenie strojov a strojných zariadení. Jedná sa o all riskové poistenie, ktoré zahŕňa všetky druhy krytia. Poisťujeme obilné kombajny, žacie stroje, nakladače, rýpadlá, banské stroje, CNC sústruhy alebo frézy, UNC stroje atď….

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplývajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť. Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napríklad vedenie účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.