Online poistenie majetku                                                    Allianz, Generali

Online poistenie rodinných domov, bytov v osobnom vlastníctve a poistenie domácnosti. Vypočítajte a porovnajte si ceny poistenia pre Váš majetok zo všetkých poisťovní na Slovensku. Uzatvorte si najvýhodnejšie poistenie, ktoré vám naozaj vyhovuje za pár minút. Pokračujte kliknutím na výpočet ceny.

Online poistenie domácnosti, bytu, a zodpovednosti za škody z občianskeho života naraz v jednej poistnej zmluve. Výhodou tohto balíka poistenia je jeho bezkonkurenčná cena a obrovský rozsah poistených rizík. Kalkulačka Vám pomôže s výberom vhodného balíka poistenia a krytia ako aj s návrhom poistnej sumy za vašu nehnuteľnosť a domácnosť.

Online poistenie majetku Vám ponúkame od všetkých poisťovní na trhu. Porovnajte si ceny poistenia majetku a ponúkané bonusy. Uzatvorením online poistenie domácnosti získavate  plnohodnotnú poistnú zmluvu, ktorá Vám aicky bude zaslaní na Váš email. Jej platnosť následne potvrdzujete úhradou.

Naša spoločnosť poskytuje nielen služby online poistenia majetku ale aj:

 • vypracovanie komplexnej ponuky online poistenia majetku
 • vypracovanie poistnej zmluvy, zabezpečenie dokumentácie a osobitných podmienok k zmluve
 • analýza poistných zmlúv
 • služby pri likvidácii poistnej udalosti,
 • konzultácie a analýze vhodného poistenia.
 • nahlasujeme poistné udalosti,
 • sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku
 • riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia.
Viac o poistení domácnosti :
Rozsah online poistenia  domácnosti, rodinného domu, bytu v OV:
 • záplava,
 • povodeň,
 • víchrica,
 • krupobitie,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín,
 • zosuv alebo zrútenie lavín,
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec,
 • zemetrasenie dosahujúcim aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice (MCS),
 • tiaž snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova.
 • poistenie hrobov
 • poistenie nájmu
 • poistenie atmosferických zrážok
 • krádež vlámaním
 • vandalizmus
POISTENIE BUDOV

Bytové budovy (ďalej len budovy), vrátane všetkých stavebných súčastí a technologických zariadení, (napr. kuchynská linka, krb, vybavenie kotolne, výťahy, čerpadlá, klimatizácia, sprinklery, elektronický zabezpečovací systém a atď.),

Rodinný dom ( RD ): budova určená predovšetkým na bývanie so samostatným vstupom  verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri samostatné byty, samostatne stojaca v radovej zástavbe, átriová alebo terasová.  Ako rodinný dom sa poistí chalupa budova pôvodne postavená ako hospodárska budova prerobená na účely  bývania a „rekreačná budova“ – rodinný dom využívaný na rekreačné účely, ak sa nachádzajú v obytnej zóne obce (v meste, v dedine).

Byt: obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku, s vlastným uzavretím, určený na bývanie, vrátane všetkých stavebných súčastí.. Poznámka: S bytom je aicky poistený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, na spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve domu.

Chata na individuálnu rekreáciu: murovaná alebo drevená budova určená na rekreačné účely:krajine, v chatovej osade (chata) alebo v rekreačnej zóne mesta, záhradkárskej  osade záhradkárska chata.

Doplnkové stavby: murované alebo drevené stavby, nachádzajúce sa na tom istom pozemku ako budova, ktoré plnia doplnkovú funkciu k budove, vrátane všetkých stavebných súčastí a vonkajších prípojok, napr.:

 • hospodárska budova (napr.: kôlňa, stodola, chliev, dielňa, letná kuchyňa a pod.),
 • záhradné prístrešky, altánky, prístrešok na nádoby na odpadky, stavby na chov  drobného   zvieratstva, vonkajšie pivnice a pod.,
 • vonkajší bazén, sauna, tenisový kurt, okrem trávnatého tenisového kurtu a pod.

Oplotenie, spevnené plochy, ostatné stavby: oplotenie postavené na opornom múre, vrátane hornej časti oporného múru pod ním do 80 cm, vybetónované parkovacie plochy, chodníky, zámkové dlažby,

GARÁŽ: stavba, vrátane všetkých   stavebných  súčastí  a vonkajších prípojok, určená na garážovanie, parkovanie motorového vozidla.

STAVEBNÝ MATERIÁL: na hlavnú stavebnú výrobu (napr. tehly, panely, strešná krytina  a pod.

Predmet poistenia

online poistenie domácnosti sa vzťahuje na veci hnuteľné, ktorých vlastníkom je poistený a ktoré sú jednotlivo uvedené v poistnej zmluve alebo sú neoddeliteľnou súčasťou v poistnej zmluve vymedzeného súboru vecí (ďalej len „poistené veci“).

Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa vzťahuje aj na cudzie veci, ktoré poistený právom užíva alebo ich prevzal od fyzickej alebo právnickej osoby do užívania na základe zmluvného vzťahu,

platné tuzemské i cudzozemské bankovky a mince (ďalej len „peniaze“), ktoré sú zákonnými peniazmi v zmysle príslušných právnych predpisov, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy; vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty,

Poistná hodnota, poistná suma

Poistná hodnota je hodnota poistenej veci rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. Poistná suma je suma určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie prvého rizika.

Zánik poistenia

Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných právnych predpisoch poistenie zaniká:

 • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané;
 • výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím;
 • zánikom predmetu poistenia (napr. jeho likvidáciou, úplným zničením (totálna škoda), krádežou);
 • zánikom oprávnenia poisteného na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov;
 • zmenou v osobe vlastníka predmetu poistenia, ak nie je v týchto VPP  uvedené inak;
 • písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;
 • písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne.
Spracúvanie osobných a iných údajov

Poisťovateľ je prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZOOU“). Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu a informovania v súlade so Zákonom o poisťovníctve v platnom a účinnom znení (ďalej len ako „Zákon o poisťovníctve“),

Čo ponúkame?

Vypracujeme Vám komplexný prehľad poistenia majetku či zodpovednosti za škody zo všetkých poisťovní. Porovnáme ceny poistenia CMR a ponúkneme Vám najvhodnejšiu alternatívu pre Vašu spoločnosť. V rámci našich služieb Vám vypracujeme aj najvýhodnejšie poistenie PZP. Uzatvoriť PZP si môžete aj online prostredníctvom našej stránky kde si ihneď porovnáte ceny všetkých poisťovní pre Vaše vozidlo. Rovnako máme pre Vás možnosť uzatvoriť si havarijne poistenie. Na našej stránke nám vypíšte vo formulári údaje o Vašom vozidle . Vypracujeme Vám kompletnú ponuku havarijneho poistenia zo všetkých poisťovní alebo si môžete Vaše vozidlo poistiť ihneď cez našu stránku online havarijne poistenie.

Pokiaľ podnikáte aj v iných činnostiach ako dopravca tovaru je pravdepodobné, že budete potrebovať aj poistenie Vášho majetku či poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Poistenie majetku zahŕňa komplexné krytie hnuteľného majetku a nehnuteľností voči živelným rizikám, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Vo formulári nám prosím zadajte Vaše údaje a požiadavky na poistenie majetku.

Poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, kryje škody ktoré spôsobíte na majetku alebo zdraví tretích osôb a vyplívajúcu z  činnosti v ktorej podnikáte. Toto poistenie sa riadi Obč. zákonníkom. Vo formulári nám prosím vypíšte Vaše údaje ako aj poisťovanú činnosť. Pokiaľ je poisťovanou činnosťou napriklad vedenie účtovníctva je potrebné aby ste nám zaslali formulár v sekcii poistenie profesnej zodpovednosti za škody. V tomto poistení sa poisťujú viazane činnosti alebo činnosti podliehajúce povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody. Jedná sa o poistenie  účtovníkov, poistenie zodpovednosti audítorov, poistenie zodpovednosti architektov, poistenie inžinierov činných vo výstavbe, poistenie geodetov, poistenie lekárov a zdravotníckeho zariadenia.

Naša spoločnosť Vám vypracuje komplexný návrh poistenia majetku zahŕňajúci porovnanie cien poistenia všetkých poisťovní na trhu. Naše zameranie je poistenie majetku podnikateľov a firiem, obchodné spoločnosti, živnostníkov, SVB a podnikateľské subjekty s prideleným IČO,  poistenie betonáriek,, poistenie obchodov a obchodných prevádzok, poistenie serverov,  poistenie administratívnych budov a administratívnych priestorov a kancelárií. Poskytujeme služby nielen pri vypracovaní ponuky poistenia  ale aj služby pri likvidácii poistnej udalosti. Nahlasujeme poistné udalosti, sprostredkujeme obhliadku poškodeného majetku a riešime poistnú udalosť až do jej vybavenia  a vyplatenia poistného plnenia. Našou snahou je poskytnúť najlepšie poistenie za najlepšiu cenu.